MPSC Admit Card Available महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ चे प्रवेश उपलब्ध

जा.क्र.01/2023 महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची प्रवेशप्रमाणपत्रे उमेदवारांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.

प्रवेशपत्र

Leave a Comment